// Partnerzy – STARTCRAFT
 

Official Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxembourg

est stowarzyszeniem non-profit, które odgrywa ważną rolę w stosunkach handlowych i gospodarczych między Hiszpanią, Belgią i Luksemburgiem. Jego głównym celem jest rozwój handlu i inwestycji między Hiszpanią a państwami podlegającymi jej jurysdykcji terytorialnej.

Izba oferuje stowarzyszonym z nią przedsiębiorstwom szeroki wachlarz usług w zakresie promocji handlowej, informacji, doradztwa oraz wsparcia logistycznego i administracyjnego. Dostarcza istotnych informacji na temat różnych rynków w Hiszpanii, Belgii i Luksemburgu, jak również kontaktów zawodowych w środowisku przedsiębiorców. Izba jest publicznie uznawana za jeden z najbardziej prestiżowych trybunałów dialogu między przedsiębiorstwami a instytucjami europejskimi, z siedzibą w Brukseli i Luksemburgu.

Izba jest wspierana przez Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Turystyki rządu hiszpańskiego i współpracuje w ramach planu umiędzynarodowienia hiszpańskiej gospodarki.

Wśród usług, które świadczy Izba, najbardziej istotne są:

Usługi handlowe: przygotowywanie misji handlowych i wykazów przedsiębiorstw, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz identyfikacja przetargów europejskich.
Pomoc prawna i podatkowa dla firm i przedsiębiorców.
Inne działania promocyjne, takie jak: organizacja prezentacji, przyjęć, obiadów i debat śniadaniowych.
Dodatkowo, Izba posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu programami zatrudnienia i przedsiębiorczości, a mianowicie:

EmpleoBelux
Erasmus for Young Entrepreneurs
Reactivate
EmprendeBelux
PICE
Mobilise SME
StartCraft

KONTAKT:
Oficjalna Hiszpańska Izba Handlowa w Belgii i Luksemburgu
Belliard 20, 1040 – Bruksela
Bld. Emmanuel Servais 4, 2535 – Luksemburg
T: +32 2 517 17 41

Strona internetowa: www.e-camara.com

Email: startcraft@e-camara.com


Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) jest organizacją pozarządową założoną w 2004 roku przez grupę przedsiębiorców, nauczycieli i działaczy społecznych z Rzeszowa. CWEP współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami edukacyjnymi. Misją CWEP jest podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach i we wszystkich jego formach, a także promowanie przedsiębiorczości w celu wspierania integracji każdej grupy społecznej, niezależnie od jej płci, wieku, czy pochodzenia etnicznego. Celem jest w szczególności poprawa dostępności, jakości i skuteczności edukacji wszystkich ludzi, promowanie i przyczynianie się do kształcenia osób dorosłych, uczenia się przez całe życie, e-learningu oraz wykorzystania nowych technologii w edukacji i przedsiębiorczości. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z Europy w celu wzmocnienia pozycji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz udostępnia platformy internetowe dla firm.

Strona internetowa: cwep.eu


Valencia Inno Hub

Valencia Inno Hub jest hiszpańską organizacją non-profit, której celem jest łączenie talentów i technologii oraz wspieranie możliwości zatrudnienia i przedsiębiorczości wśród społeczności Walencji. Poprzez mentoring i szkolenia INNO HUB wspiera przedsiębiorców, Start-Upy, a także osoby z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, które borykają się z różnymi czynnikami wykluczenia: młodzież i dorośli z trudnościami edukacyjnymi, bezrobotni oraz migranci.
Innohub wierzy w konieczność zmian w modelu gospodarczym w celu stworzenia bardziej konkurencyjnej i tworzącej wartość gospodarki, ułatwiając dostęp do niezbędnych narzędzi dla firm i osób prywatnych.

Poprzez mentoring i szkolenia Innohub wspiera przedsiębiorców, osoby rozpoczynające działalność gospodarczą i osoby z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, borykających się z różnymi czynnikami wykluczenia: młodzież i dorosłych z trudnościami edukacyjnymi, poprzez wzmacnianie ich pozycji i budowanie ich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, a także pomaganie im w poszukiwaniu pierwszego zatrudnienia.

INNOHUB podejmuje wiele działań, mających pomóc firmom/osobom indywidualnym w osiągnięciu ich celów:

Oferuje warsztaty, szkolenia, seminaria i tworzenie sieci kontaktów dla konkretnej tematyki, zwłaszcza dotyczącej zarządzania, rozwoju biznesu, umiejętności miękkich, przedsiębiorczości, modeli biznesowych, innowacji, internacjonalizacji czy finansowania;
Promuje współpracę technologiczną i innowacyjną;
Wspiera grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji i chcące zostać przedsiębiorcami, na przykład przez zwiększanie ich umiejętności przedsiębiorczych;
Ułatwia dostęp do finansowania badań, rozwoju i innowacji;
Zapewnia pomoc związaną z doradztwem zawodowym.

Valencia Innohub został stworzony w celu łączenia talentu z technologią i aby to osiągnąć, zamierzają promować przedsiębiorczość poprzez wszystkie działania, które zachęcają do tworzenia ekosystemu technologii i generowania wiedzy, w celu promowania tworzenia organizacji opartych na technologii.

Strona internetowa: www.valenciainnohub.com


Lifelong Learning Center KAINOTOMIA

“KAINOTOMIA” to greckie Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych. KAINOTOMIA zrealizowała do tej pory ponad 60 programów szkoleniowych dla osób bezrobotnych, edukatorów na wszystkich poziomach kształcenia, studentów uczelni wyższych, osób pracujących/samozatrudnionych oraz pochodzących z grup defaworyzowanych, które miały na celu rozwój zawodowy oraz lepszą integrację społeczną i na rynku pracy.

KAINOTOMIA oferuje usługi konsultingowe firmom jak również trenerom, ułatwiając im wejście (ponowne wejście) na rynek pracy. KAINOTOMIA uczestniczyła w wielu projektach krajowych, oferując wysoki poziom wiedzy specjalistycznej dotyczącej szkoleń we współczesnych dziedzinach, dopasowanych do zapotrzebowanie na rynku pracy, które miały na celu rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw uczestników w zakresie ich integracji na rynku pracy. “KAINOTOMIA” uczestniczy w projektach krajowych dotyczących “lokalnych planów rozwoju i przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych w oparciu o konkretne lokalne potrzeby i potencjał wzrostu”. Ponadto, firma bierze udział w projektach UE, w ramach programu Erasmus +, zarówno jako koordynator jak i partner.

“KAINOTOMIA” ściśle współpracuje z ponad 60 firmami i organizacjami, głównie z sektora przemysłu. W związku z tym, posiada rozległą sieć partnerów w Grecji i całej Europie. Organizacja współpracuje z instytucjami rządowymi i samorządowymi, instytucjami szkolnictwa wyższego, oraz prywatnymi firmami w Grecji i pozostałych krajach UE. “KAINOTOMIA” jest członkiem Stowarzyszenia Przedsiębiorstw i Przemysłu Regionu Tesalii, i ściśle współpracuje z Europe Network-Hellas.

Strona internetowa: www.kainotomia.com.gr


Markeut Skills – MEUS

Powstała w 2017 roku, MEUS jest prywatną organizacją z siedzibą w Walencji, w Hiszpanii, której celem jest poprawa zdolności ludzi w ich środowisku, zarówno zawodowym jak i prywatnym, a także na wszystkich etapach ich życia, począwszy od szkoły do edukacji osób dorosłych.

Zgodnie z europejską strategią edukacyjną, MEUS pracuje nad opracowaniem nowych materiałów szkoleniowych i metodologii dostosowanych do różnych celów i potrzeb rynku gospodarczego, w celu poprawy integracji w miejscu pracy.
MEUS zachęca do tworzenia i konsolidacji przedsiębiorstw, oferując doradztwo i szkolenia dla przedsiębiorców, kreatywne innowacje, innowacje społeczne, innowacje technologiczne, powstawanie nowych projektów biznesowych, tworzenie zrównoważonych firm i rozwój terytoriów.
MEUS zdecydowanie wspiera nowe i rozwijające się sektory gospodarki i zwraca uwagę na zmiany społeczne, dlatego też zajmuje się w szczególności takimi kwestiami, jak gospodarka zrównoważona (i umiejętności ekologiczne), gospodarka pomarańczowa (kultura), technologie informacyjno-komunikacyjne, starzenie się społeczeństwa i nowe cechy demograficzne, które generują większy popyt na usługi prywatne, itp.

Email: info@meuskill.eu

Strona internetowa: www.meuskills.eu


Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych „Wici”

Jesteśmy stowarzyszeniem non-profit z siedzibą w Polsce, którego misją jest informowanie, edukowanie i promowanie rzemiosła w społeczeństwie. Działamy na rzecz przywrócenia wartości rzemiosła i jego wykorzystania we współczesnym przemyśle, projektowaniu, sztuce oraz jako sposobu spędzania wolnego czasu.

Stowarzyszenie „Wici” zostało założone w 2016 roku przez grupę pedagogów, artystów, badaczy, rzemieślników i rzemieślniczki. Tym, co nas połączyło, było wspólne zrozumienie wartości dawnych technik rzemieślniczych i unikalnej relacji między twórcą a przedmiotem. Dawne rzemiosło i przemysł nie są już może obecne, ale wpłynęły na sposób, w jaki rozwijały się miasta i społeczności. Naszym celem jest odkrycie przeszłości na nowo: uświadomienie społeczeństwu, ile czasu, umiejętności i wiedzy trzeba poświęcić, by stworzyć produkt wykonany ręcznie – by dostrzec i zrozumieć różnice między wyrobami produkowanymi masowo, a tymi wykonanymi ręcznie i na zamówienie. Jeśli rzemiosło i rękodzieło jest doceniane na rynku, praca rzemieślników staje się ekonomicznie opłacalna jako pełnoprawne i trwałe źródło dochodu.

Aby osiągnąć nasze cele, prowadzimy warsztaty twórcze dla dorosłych, dzieci i różnych grup społecznych. Organizujemy prezentacje rękodzieła na festynach i jarmarkach. Rozwijającą się gałęzią działalności Wici jest promocja rzemiosła w Internecie. Stowarzyszenie opublikowało szereg artykułów, filmów, wywiadów z rzemieślnikami oraz otwartych materiałów edukacyjnych poświęconych rzemiosłu. Prowadzimy również sklep internetowy z ręcznie wykonanymi przedmiotami przez naszych członków i innych twórców, głównie kobiety. Dzięki tym działaniom chcemy budować w społeczeństwie wspólne poczucie wartości rzemiosła, co przełoży się na świadome wybory konsumenckie.

Ponadto Stowarzyszenie angażuje się we współpracę międzysektorową i międzynarodową z udziałem muzeów, instytucji publicznych, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych. Współpracujemy w projektach dotyczących promocji dziedzictwa kulturowego, edukacji pozaformalnej i budowania tożsamości lokalnej.

CONTACT:

Kontakt:

Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych “Wici”

Południowa 40, 97-400 Bełchatów, Polska

Strona internetowa: www.wici.org.pl

Email: info@wici.org.pl


Smooland

Smooland to firma technologiczno-rzemieślnicza, założona w 2018 roku przez inżynierów i projektantów pragnących wstrząsnąć branżą oświetleniową. Składający się z różnorodnego zespołu pasjonatów nieszablonowego myślenia o rozwiązywaniu problemów, Smooland dąży do przekształcenia i zmiany sposobu, w jaki doświadczamy naszego świata projektowania.

W świecie designu, gdy tylko pada słowo rzemiosło, większość ludzi automatycznie myśli o tradycyjnie tkanych dywanach, ręcznie haftowanych kwiatach i powtarzających się wzorach. Wszystkie te skojarzenia rzeczywiście kojarzą się z rzemiosłem, ale jest ono czymś więcej, a jego znaczenie ma wiele różnych wymiarów.

W ciągu ostatnich kilku lat rozwinęło się wiele sektorów w branży kreatywnej, a my, jako praktycy kreatywni, z ciekawością poszukujemy alternatywnych sposobów tworzenia nowych produktów, jak również ulepszania już istniejących. Ta ciekawość pozwoliła nam na połączenie rzemiosła z technologią i nauką w celu stworzenia świeższych i bardziej innowacyjnych projektów.

Mając na uwadze wszystkie te idee, Smooland zmienia świat dzięki najbardziej innowacyjnym rozwiązaniom dla inteligentnego domu, biorąc pod uwagę zwykłe doświadczenia i czyniąc je niezwykłymi. Wplatając przemyślane projekty rzemieślnicze i technologiczną inteligencję w swoje produkty, Smooland wprowadza nową erę inteligentnego domu, która skupia się na pełnej personalizacji poprzez technologię i rzemiosło.