// Διδακτικές Σημειώσεις για Εκπαιδευτές ΕΕΚ – STARTCRAFT
 

Αυτό το αποτέλεσμα ολοκληρώνει έτσι την εκπαίδευση, παρέχοντας συμπληρωματικά με την εκπαίδευση τα εργαλεία του εκπαιδευτή. Το κύριο αποτέλεσμα του O4 θα είναι οι διδακτικές σημειώσεις. Απευθυνόμενες στους μεσάζοντες, αυτές οι σημειώσεις θα τους βοηθήσουν να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εκπαίδευση με προτάσεις και παιδαγωγικό περιεχόμενο ώστε να αυξήσουν τα οφέλη για τον τελικό χρήστη.

Οι σημειώσεις θα διαρθρωθούν σε δύο κύρια μέρη:

  • Αρχικά θα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό χρήσιμων πόρων για εκπαιδευτές που είναι συμπληρωματικοί στο μάθημα, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σε μεθοδολογίες που διδάσκονται, βιβλιογραφία, βέλτιστες πρακτικές ΕΕΚ, σύνδεση με άλλα προγράμματα υποστήριξης έργων και επιχειρήσεων κ.λπ.
  • Στη συνέχεια, θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις που καθορίζονται βάσει του μαθήματος, διαφορετικές ενότητες και προβλεπόμενες ικανότητες, καθώς και για το εργαλείο κατάρτισης της αγοράς, για την καλύτερη εκμετάλλευση του προσφερόμενου υλικού.

Open