// Εκπαιδευτικό Εργαλείο Αγοράς – STARTCRAFT
 

Το εργαλείο εκπαίδευσης αγοράς θα είναι ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο που διατίθεται στην πλατφόρμα StarCraft, οπότε έχει τον ίδιο τρόπο πρόσβασης με το εκπαιδευτικό μάθημα και έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους του τομέα της βιοτεχνίας να προσομοιώσουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε πραγματικό πλαίσιο αγοράς. Έτσι, θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν το οικονομικό τους περιβάλλον και να αξιολογήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας μιας επιχειρηματικής ιδέας στον τομέα βιοτεχνίας, μαθαίνοντας μερικές βασικές έννοιες που συνδέονται με την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου όπως ανάλυση SWOT, μελέτη αγοράς, ανταγωνιστές, πελάτες, κανάλια διανομής κ.λπ.

Open